Polityka Zwrotów i Gwarancji

POLITYKA ZWROTÓW

1. Po zarejestrowaniu zgłoszenia reklamacyjnego i uzyskaniu numeru reklamacji. Uprawniony zobowiązany jest wysłać do serwisu Gwaranta produkt w stanie kompletnym (tj. wraz ze wszystkimi akcesoriami).

2. Gwarant zastrzega sobie prawo do niezrealizowania roszczeń gwarancyjnych w stosunku do dostarczonych przez Uprawnionego niekompletnych produktów.

3. Przed wysyłką do serwisu Gwaranta produkt powinien być starannie zabezpieczony na czas transportu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, powstałe wady będą traktowane jako uszkodzenia mechaniczne stanowiące podstawę do odmowy wykonania czynności przez serwis Gwaranta z tytułu gwarancji. Na Uprawnionym spoczywa obowiązek wykazania, że dany produkt przed jego zabezpieczeniem na czas transportu nie posiadał wad, o którym mowa powyżej.

4. Paczkę oraz list przewozowy należy opisać numerami reklamacyjnymi (Numerem Reklamacyjnym, datą zakupu oraz numerem Aukcji Allegro ). W przypadku ich braku Gwarant może odmówić jej przyjęcia od spedytora.

5. Dostarczenie przez Uprawnionego produktu do serwisu Gwaranta powinno nastąpić najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zarejestrowania zgłoszenia reklamacyjnego i uzyskania numerów reklamacyjnych. (Datą dostarczenia określana jest Data odebrania przesyłki od spedytora.)

6. Przed wysłaniem produktu do Gwaranta Uprawniony powinien wykonać kopię zapasową danych zapisanych w pamięci produktu (w szczególności dysku twardego, oraz innych nośników pamięci np. Kart SD), ponieważ jego naprawa wiąże się z ryzykiem ich utraty. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty danych zapisanych w pamięci produktu oraz zastrzega sobie możliwość odtworzenia systemu operacyjnego do ustawień fabrycznych. Sposoby wykonania kopii zapasowych danych dostępne są na stronach internetowych Producentów Sprzetu.

ROZPATRYWANIE REKLAMACJI ORAZ ZWROTÓW

1. Serwis Gwaranta w ramach przysługujących mu uprawnień może wadliwy produkt naprawić, wymienić na produkt wolny od wad (o takich samych lub lepszych parametrach) albo wystawić w odniesieniu do niego fakturę korygującą. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń Uprawnionego z tytułu gwarancji należy do Gwaranta.

2. Podjęcie decyzji co do zasadności reklamacji i wybór sposobu zaspokojenia roszczeń Uprawnionego w przypadku uznania reklamacji za zasadną nastąpi w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia wadliwego produktu do serwisu Gwaranta. W przypadku wykonywania czynności z tytułu gwarancji przez serwis zewnętrzny czas rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu do 21 dni roboczych bądź dłużej. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za serwis zewnętrzny.

3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie z serwisem Gwaranta (za pośrednictwem poczty elektronicznej) innego terminu lub sposobu zaspokojenia roszczeń Uprawionego z tytułu gwarancji.

4. Przebieg reklamacji można sprawdzać za pośrednictwem strony internetowej https://fantastycznegadzety.pl  (Formularz Kontaktowy) poprzez kontakt telefoniczny, bądź e-mailowy pod adresem sklep@fantastycznegadzety.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Gwarant może obciążyć Uprawnionego kosztami transportu oraz kosztami związanymi z przeprowadzonymi czynnościami serwisowymi.

2. W żadnym wypadku, Gwarant nie pokrywa kosztów transportu reklamowanych produktów za pośrednictwem innego, niż wskazany przez Gwaranta, spedytora / przewoźnika.

3. Dokumentem potwierdzającym dokonanie czynności serwisowych z tytułu gwarancji jest dokument WZ.

4. Jeżeli Uprawniony nie odbierze reklamowanego produktu odesłanego po zakończeniu postępowania reklamacyjnego (odpowiednio: produktu naprawionego, produktu wymienionego albo produktu w stosunku do którego reklamacja nie została uznana za zasadną), przyjmuje się, po dodatkowym bezskutecznym wezwaniu Uprawnionego, iż porzucił on produkt z zamiarem wyzbycia się jego własności i produkt ten staje się własnością Root IT Global.

5. Odwołanie od decyzji Gwaranta/Serwisu Gwaranta co do zasadności reklamacji lub co do sposobu zaspokojenia roszczeń Uprawnionego w przypadku uznania reklamacji za zasadną, powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  reklamacje@root-it-global.pl najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania produktu od Gwaranta/Serwisu Gwaranta (a w przypadku wystawienia korekty – w terminie 14 dni od jej wystawienia).

6. Uprawniony, po otrzymaniu produktu (naprawionego albo wymienionego), ma obowiązek zgłoszenia (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fantastycznegadzety.pl) wszelkich ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących otrzymanego produktu (uszkodzenie, niezgodność produktu z produktem wskazanym na dokumencie WZ oraz inne podobne zastrzeżenia) w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania produktu od Gwaranta. Po tym czasie przyjmuje się, że Uprawniony akceptuje wymieniony produkt, a Gwarant nie uwzględni jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń dotyczących tego produktu.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy z regulujące odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu gwarancji.

8. „Polityka Zwrotów i Gwarancji” może ulec zmianie. Klient zostanie poinformowany o wprowadzonych zmianach pocztą elektroniczną (na adres podany przez Klienta w Formularzu Kontaktowym) oraz poprzez umieszczenie nowych warunków na stronie internetowej https://fantastycznegadzety.pl

Publikacja na stronie internetowej https://fantastycznegadzety.pl/  informacji o zmianie oraz wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną, będą miały miejsce nie później niż na 7 dni kalendarzowych  przed wejściem w życie zmian.

Translate »
Have no product in the cart!
0